Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Rybnik… tereny inwestycyjne - obszar nowych możliwości

tereny inwestycyjne - obszar nowych możliwości

Rybnik umiejętnie łączy potrzeby swojego regionu z określonymi potrzebami inwestorów. Przyjmując tę strategię działania, miasto oferuje przedsiębiorcom tereny inwestycyjne w atrakcyjnej lokalizacji, położone w pobliżu Autostrady A1 oraz planowanej drogi Pszczyna-Racibórz. Na wysoką dostępność komunikacyjną wpływa bliskie sąsiedztwo lotniska oraz linia kolejowa łącząca się z siecią kolei europejskich.

więcej…

Teren inwestycyjny znajduje się na obszarze przemysłowym, na południowo-wschodnich obrzeżach miasta, przy granicy z miastem Żory. Jego granice wyznaczają:

  • od południa - firma DB Schenker Rail Polska S.A., dysponująca pełną infra¬strukturę techniczną;
  • od wschodu - piaskowo-węglowa linia kolejowa biegnąca od Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice”;
  • od północy - planowana droga ekspresowa Racibórz - Rybnik - Żory - Pszczyna;
  • od zachodu – grunty prywatne, głównie łąki i nieużytki.

 

Zgodnie z aktualnymi zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego promowany obszar inwestycyjny przeznaczony jest pod działalność przemysłową i usługową. Propozycja zagospodarowania terenów pokazuje potencjał inwestycyjny tego obszaru.

Według przykładowej koncepcji, obszar podzielono na działki o przeznaczeniu produkcyjnym oraz na kwartały, które mogą być wykorzystane dla wielkoprzestrzennych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m². W proponowanym rozwiązaniu powierzchnia działek waha się od 2,5ha do 8,2ha. Każda z działek posiada swoje zaplecze techniczne i parkingowe oraz powiązanie z zewnętrznymi drogami przewidzianymi Planem Miejscowym. Na obszarze funkcjonuje obwodowy układ ko¬munikacji, podzielony wewnątrz drogami, przecinającymi się pod ką¬tem prostym. Takie rozwiązanie gwarantuje samodzielność wszystkim jednostkowym gruntom. Zarówno drogi projektowane jak i te, których przebieg wynika z Planu Miejscowego tworzą przejrzysty i jasny układ komunikacyj-ny, pozwalający na bezpośrednią obsługę wszystkich wewnętrznych działek i zapewniający dogodny dojazd do poszczególnych obiektów.

Pomiędzy terenami inwestycyjnymi a lotniskiem zaprojektowano połączenie drogowe, przebie-gające wzdłuż istniejącej linii kolejowej. Droga obsługująca strefę przemysłową, stanowi połączenie z ul. Gotartowicką oraz główną drogą ruchu przyśpieszonego w Węźle Gotartowickim. Docelowo droga będzie łączyć obszar zlokalizowany w południowo-wschodniej części Rybnika z terenami leżącymi w północnej części miasta.

Decydując się na inwestycje w Rybniku przedsiębiorcy mogą liczyć na indywidualne podejście do ich potrzeb oraz na ulgi podatkowe. W ramach pomocy regionalnej miasto proponuje zwolnienia z podatku od nieruchomości dla inwestycji, których wysokość nakładów przekracza 30 mln zł.

Łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych - ok. 57,8 ha.