Rybnik… miasto wysokich lotów

Rybnik.eu

Rybnik… niska stopa bezrobocia

niska stopa bezrobociaWysoki poziom zatrudnienia w Rybniku jest jednym z podstawowych czynników rozwoju miasta i zadowolenia jego mieszkańców. Do niedawna rybnicki rynek pracy był zdominowany przez zatrudnienie w przemyśle. W wyniku prowadzonej od lat 90. restrukturyzacji górnictwa i całego przemysłu ciężkiego nastąpiło przeobrażenie w sektorze zatrudnienia, a do głosu zaczęły dochodzić usługi. Zmiany te korzystnie odbiły się na kondycji miasta i zdynamizowały jego rozwój.

więcej…

Rybnik wychodzi naprzeciw zarówno poszukującym zatrudnienia, jak i pracodawcom, o czym świadczą różne inicjatywy prowadzone na lokalnym rynku pracy. Miasto troszczy się i aktywizuje te grupy społeczne, które szczególnie są narażone na brak pracy. Działania te efektywnie obniżają stopę bezrobocia do 7,5% (dane z grudnia 2011 roku). W tym względzie wynik ten kształtuje się poniżej przeciętnego krajowego poziomu, który wynosi 12,5%. Dane o zatrudnieniu w Rybniku są również korzystne na tle Unii Europejskiej, zmagającej się z 10,4% (grudzień 2011) bezrobociem. Łatwość w znalezieniu pracy jest więc dużym atutem, który zachęca do podejmowania pracy na terenie Rybnika.

Bezrobocie Rybniku w latach 2002-2009